Yönetmelik
21 Eylül 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29126

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KBÜ-TÖMER): Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar yapmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek; bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Yabancılara Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek,

ı) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan Türkçe öğretim kursları düzenlemek,

i) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla çalışmalar yapmak,

j) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar oluşturmak,

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek,

l) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak,

m) İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

n) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

o) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek; konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Sekreter.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek,

d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki müdür yardımcısı atayabilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversite bünyesinde dil eğitimi ve öğretimi veren birimlerden belirlenen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak,

b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

c) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek,

d) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Merkez Sekreteri

MADDE 11 – (1) Merkez Sekreteri Rektör tarafından görevlendirilir.

Merkez Sekreterinin görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek,

b) Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak,

c) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak,

ç) Merkez Müdürlüğünce verilen diğer görevleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dil kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.